top of page
Algemene Voorwaarden Voetbalschool de Purmer

algemene
voorwaarden

1: Toepasselijkheid

 1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding formulieren.

1.2: Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind dat zich heeft aangemeld voor onze trainingen. Met name wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan activiteiten van Voetbalschool de Purmer voor kinderen/spelers dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website.

2.2: Met deze inzending van het inschrijfformulier bevestigd de afzender dat hij / of zij zich heeft opgegeven voor deelname aan een activiteit van Voetbalschool de Purmer waarvoor is ingeschreven.

2.3: Voetbalschool de Purmer is er voor kinderen die zich willen inschrijven voor techniektrainingen per specifieke periode aangegeven op de website, privé training, kinderfeestje of clinic. De betaling dient na inschrijving binnen 5 werkdagen te worden voldaan d.m.v. Tikkie of overschrijving naar rekeningnummer NL39 ABNA 0880594764 t.n.v. Voetbalschool de Purmer. Vermeld daarbij duidelijk de voor en achternaam van uw kind.

2.4: Annuleren is kosteloos tot het moment van betaling. Bij het annuleren ná betaling zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen en dit i.v.m. het op maat bestelde en bedrukte tenue. Wij zullen dit verwerken met de reeds betaalde deelnemerskosten en zullen het restant terug storten.

2.5: Digitale bevestiging van inschrijving volgt direct na het moment van inschrijven. Indien u deze niet binnen 24 uur ontvangen heeft neem dan contact met ons op.

2.6: De aanmeldingen voor inschrijvingen worden door Voetbalschool de Purmer geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt waar u zich voor heeft ingeschreven.

 

2.7: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen ná het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig. Deze aanmeldingen zullen geplaatst worden op de reservelijst, waarvan u bericht krijgt.

2.8: Bij een te gering aantal deelnemers voor de trainingen kan de cursus uitgesteld of geannuleerd worden. De deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen bericht per e-mail.

2.9: Voor het aanmelden van Clinics geldt het volgende, na inschrijving en betaling is het niet meer mogelijk om de deelname te annuleren mits er een grondige reden voor is b.v. blessure, ziekte etc.

Dit omdat wij merchandise, spellen en overige bestellen aan de hand van het aantal inschrijvingen.

 

3: Betalingsvoorwaarden - Procedure

3.1: De inschrijvingen en betalingen geschieden online waarna er direct een bevestiging volgt per e-mail met de betalingsprocedure.

 

3.2: Om deel te nemen aan trainingen van Voetbalschool de Purmer dient uw betaling bij ons te zijn bijgeschreven. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is daarmee uw deelname gegarandeerd.

 

3.3: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de deelnemersbijdrage binnen de gestelde betalingstermijn kunnen wij uw deelname niet garanderen en bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving te annuleren.

4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

4.2: In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Voetbalschool de Purmer. Dit kan via contact@voetbalschooldepurmer.nl of 0628737027. De gemiste les(sen) kan/kunnen éénmalig ingehaald worden tijdens de negende training die volgt aan het einde van elk vastgestelde trainingsperiode.

Voor de 1 op 1 etc./Privé trainingen geldt een afzegtermijn van uiterlijk een uur voor aanvang training i.v.m. voorbereiding, reistijd en opzetten van de training.

Na deze vastgestelde termijn wordt er 50% in rekening gebracht en bij geen bericht of niet komen opdagen brengen wij 100% in rekening.

4.3: De cursusdagen gaan in principe altijd door, maar Voetbalschool de Purmer behoud zich het recht tot het eventueel laten vervallen van een cursusdag(en). Wij zullen ons uiterste best doen om een andere cursusdag in te plannen. Wij zullen u per e-mail of via de website op de hoogte stellen.

4.4: Annuleren is kosteloos tot het moment van betaling. Bij het annuleren na betaling zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen en dit i.v.m. het op maat bestelde en bedrukte tenue. Wij zullen dit verwerken met de reeds betaalde deelnemerskosten en zullen het restant terug storten.

4.5: Wij zijn genoodzaakt om de (verscherpte) Corona maatregelen van het RIVM op te volgen. Mochten er veranderingen zijn omtrent deze regels dan houden wij u per email daarvan op de hoogte. Over de betaalde gelden volgt geen restitutie en zullen eventuele lessen/clinics op een nader te bepalen moment ingehaald worden.

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Voetbalschool de Purmer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.

 

5.2: Voetbalschool de Purmer is een initiatief van v.v. De Wherevogels. Wij verzoeken de deelnemers en bezoekers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten de lijnen van deze voetbalclub.

5.3: Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

5.4: Wij verzoeken de deelnemers op tijd aanwezig te zijn. Minimaal 10 minuten voor aanvang maar ook niet eerder.

 

5.5: Het dragen van de kleding van Voetbalschool de Purmer is verplicht.

5.6: Van de deelnemer wordt een positieve houding en instelling verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5.7: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek gaan en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van de reeds betaalde deelnemersbijdrage.

6: Kleding

6.1: Deelnemers krijgen hun eerste les een kledingpakket en bal uitgereikt(in werkelijkheid kan de bal afwijken van getoonde afbeelding). Zorg ervoor dat u de eerste les een half uur voor aanvang aanwezig bent vanwege de uitgifte hiervan.

6.2: Tijdens de training is het verplicht in de sportkleding van Voetbalschool de Purmer te trainen.

6.3: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij Voetbalschool de Purmer de mogelijkheid heeft, echter is dit niet verplicht.

6.5: De inhoud van het Startpakket zal tijdens de herfst/winterperiode aangepast worden met een trainingspak i.p.v. een tenue. Hierdoor kunnen de kosten van de Startpakketten deze periode hoger uitpakken.

7: Trainers

7.1: De trainers zijn opgeleide trainers door de KNVB.

7.2: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

8: Multimedia

8.1: Voetbalschool de Purmer behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor Social media, website, flyers en andere promotionele doeleinden.

8.2: Ouders en deelnemers hebben geen bezwaar tegen het nemen van foto’s en / of filmopnames.

8.3: Indien u op enige wijze wel bezwaar heeft tegen het gebruik van foto en/of film materiaal van uw kind dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de inschrijving of op later tijdstip, wij zullen er dan voor zorgen dat we het bij de volgende productie/publicatie verwijderen.

9: Klachten

9.1: Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen dient u deze binnen een week na constatering te richten aan: contact@voetbalschooldepurmer.nl . Klachten na een week van constatering worden niet in behandeling genomen.

10: Disclaimer

10.1: Voetbalschool de Purmer en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van Voetbalschool de Purmer of toepassing van de behandelde oefenstof. Voetbalschool de Purmer bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

10.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. Voetbalschool de Purmer, gevestigd te Purmerend, Nederland.

bottom of page